HAAS et SOHN Salzburg
HAAS et SOHN Kalius III
KOPPE Gismo XL
KOPPE Legano
HAAS et SOHN Turin
HAAS et SOHN Pyrus
HAAS et SOHN Herborn
KOPPE Metric
KOPPE Akono
KOPPE Caron 5
KOPPE BS 200