HAAS et SOHN Turin
HAAS et SOHN Pyrus
KOPPE Metric
HAAS et SOHN Herborn
HAAS et SOHN Salzburg
KOPPE Legano
KOPPE Gismo XL
HAAS et SOHN Kalius III
KOPPE BS 200
KOPPE Caron 5
KOPPE Akono